آداب امر به معروف 13
 

در منكراتى كه معمول و عادت مردم مى باشد


ما به بخشى از آنها اشاره مى كنیم .

تا از روى آنها به موارد مشابه استدلال كنند؛ زیرا هدف ، حصر و بررسى آنها نیست .

مى گویم :


غزالى در این باب ، منكرات مساجد و پس از آن ، منكرات بازارها، سپس ‍ منكرات خیابانها و آنگاه منكرات همگانى را نام برده است اما ما نیازى به ذكر این منكرات نمى بینیم ، زیرا از نظر ما روا نیست كسى كه جاهل به معروف است ، دیگران را نهى از منكر كند و تنها بر كسى واجب است كه عارف توانا بوده سخنش مقبول و جامع شرایط لازم باشد و كسى كه داراى این اوصاف است نیازى ندارد تا ما منكر را براى او تعریف كنیم ، علاوه بر آن تمام گفته هاى غزالى به اصل صحیحى مستند نیست بلكه برخى از آنها براساس اصول نادرست و نظرات بى پایه وى نهاده شده است ، بنابراین لازم است كه ما این باب را پایان دهیم .

چهارشنبه 28/9/1386 - 13:52
پسندیدم 0
UserName