آداب پذیرایى 21
 
در آداب مهمانى


اما آوردن غذا پنج دستور دارد

« شایسته است كه اولا سهم افراد خانواده را جدا كند تا آنها چشم براه این نباشند كه غذا از پیش مهمان برگردد زیرا ممكن است غذایى برنگردد و باعث دلتنگى آنها شود و علیه میهمانان بدگویى كنند و میزبان به دنبال اطعام به مهمانان نارضایتى خانواده را فراهم كرده باشد كه این خود خیانتى درباره آنهاست ؛ و آنچه از غذا باقى بماند، مهمانان حق بردن آنها را ندارند و این همان است كه صوفیان ان را « زلة » - از سفره دوست چیزى برداشتن - مى نامند! مگر اینكه میزبان از روى رضایت قلبى صریحا چنین اجازه اى را داده باشد و یا اینكه از روى قرینه حال او به رضایت وى یقین داشته باشند و بدانند كه او خوشحال مى شود. اما اگر احتمال مى دهد كه او ناراضى است نباید ببرند و در صورت علم به رضایت او نیز لازم است كه با همراهان رعایت عدل و انصاف بشود. بنابراین شایسته است كه یك نفر فقط غذاى مخصوص خودش را و یا آن مقدارى را كه رفیقش از روى میل راضى است نه از روى شرم و حیاء بردارد و ببرد.»

چهارشنبه 28/9/1386 - 13:41
پسندیدم 0
UserName