سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
  اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج كنیم ، بهتر آن است كه آنرا خرج لطافت یك لبخند و یا نوازشی عاشقانه كنیم .

شكسپیر

چهارشنبه 28/9/1386 - 12:37
پسندیدم 0
UserName