سخنی از بزرگان
توسط : mahdi68am
آنكسی كه از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود

چینی

چهارشنبه 28/9/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName