حج
توسط : ایران57

حج عشق به خدا داشتن است

حج یعنی احترام كردن وادین

حج یعنی فقیری را طعام دادن

حج یعنی بی پناهی را پناه دادن

حج یعنی بی نوایی را نوا دادن

حج یعنی مظلومی را نجا ت دادن

حج یعنی برده ای را ازاد كردن

حج یعنی ظالمی را نابود كردن

حج یعنی مسلمانی را هدایت كردن

حج  یعنی احرامی از لباس ایمان پو شیدن

حج   یعنی طواف خانه عشق رفتن

حج   یعنی امتی را نجات دادن

حج   یعنی مردمی را اگاه كردن

حج یعنی دین وقران را به پا داشتن

 

سعید یوسفی

 

چهارشنبه 28/9/1386 - 12:29
پسندیدم 0
UserName