روشن بینی

اگر چه دانش فرا روانشناسی و پژوهشهای آزمایشگاهی میکوشند تا پرده از اسرار نهان انسان بردارند و در این راه به طور نسبی کامیاب بوده اند اما اگر تمام دقایق باطنی و نهانیهای استعدادی به چراغ دانش روشن شود و برای هر یک از توانایی ها فرمولی تدوین گردد که با اجرای آن در بعدی از ابعاد نیروهای نهانی توانا شویم: آن فرمول علمی بی تردید باید از عامل خلوص و تزکیه بهره مند باشد تا بازده متناسب و ارزشمندی داشته باشند در غیر این صورت کاربرد هر نوع فرمول علمی-به فرض بودن-جز بهره یی اندک واحیانا غیر مفید فراهم نخواهد کرد زیرا پیشرفت تکنولوژی وشکوفایی استعدادهای نهانی در دو سطح کاملا متفاوت قرار دارند.همانگونهکه هستی دارای ابعادی است که برخی پیدا مانند نمودها وبعضی ناپیدا همانند انرژی های لطیف و ذیشعورند.

حال میپردازیم به روشن بینی:

این نوع دیدن که مورد بحث ماست بی نیاز از بودن شیئی یا پدیده در مقابل چشم است چه بسا آنچه دیده می شود فرسنگها دور از دید حواس ما است و چه بسا پدیده ایست که هنوز صورت فعلیت نیافته ودر حال شدن است واین شدن لحظه ای دیگر است یا در قرن های آینده.

در کل روشن بینی به معنای واضح دیدن و به مفهوم قوه ی ذهنی و بصیرت فوق طبیعی و قدرت درک و مشاهده اشیاء و افرادی است که نمی توان با کمک حواس عادی آنها را تشخیص داد.

پس شیئی یا پدیده ی فیزیکی در برابر چشم نیست تا آن را تجربه کند و این نوع دیدن دیدن از ورای حجاب زمان و مکان است که در دانش فرا روانشناسی به نام روشن بینی (کلرویانس)و در مکاتب عرفانی به کشف شهود و الهام و اشراق معروف است.

سه لغت کلرویانس ، کلراودینس و کلر سن تی انس به ترتیب به معنای روشن بینی ، روشن شنوی و درک روشن است که به مفهوم ظاهری فیزیکی به کار برده نمی شود ودر واقع آنها را ادراکات فوق حسی یا فوق فیزیکی نامند.

از آنجا که این ادراکات فوق حسی از طریق حواس ظاهری وارد ذهن نمی شود پس ریشه آنها کجاست؟ جواب کوتاه و آنچه که ما خود به صحت آن اعتقاد داریم این است که آنها از سطوح ضمیر ناخود آگاه ما سر چشمه می گیرند.

همانطور که می دانید و روانشناسی جدید نشان داده است سطوح مشخصی از ذهن زیر یا ورای ضمیر آگاه وجود دارد که تجلی نقاط روشن بینی از این سطوح مایه می گیرد.

برای اینکه در جهت مقصود قاطعتر پیش رویم و موضوع را ساده تر کنیم میتوان گفت همه ما دارای یک بدن لطیفتر از جنس ماده فوق فیزیکی هستیم حواس این بدن لطیف می تواند با ضمیر آگاه در ارتباط باشد. بنابر این آنچه توسط این ماده لطیف دریافت میکنیم محتمل است که آگاهانه ادراک شود. به همین دلیل تا حدی مشخص است که حتی اگر این گزارشات فرا حسی را آگاهانه دریافت نکنیم آنها به طور مداوم خواه بیدار باشیم یا خواب درسطح عمیقتری از ذهن دریافت می شوند.

در پایان باید گفت که برای بیدار سازی این قابلیت نیاز به آمادگی کامل دارید و باید از عامل خلوص وتزکیه بهره مند باشید.

چهارشنبه 28/9/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName