190 گناه زبان
توسط : meloudi

23. بد زبانی

«بد زبانی» صفتی است نافی موجودیت دنیای زبان. این صفت از ضعف زبان نشأت می گیرد، آن را به ستیز با خودش وا می دارد و آنگاه، موجودیتش را مخدوش نموده و زیر سؤال می برد.

قرآن، بد زبانی را به صفت شیطان موصوف نموده و می فرماید: به بندگان من بگو چیزی را بگویید که نیکوست، که همانا شیطان میان شما فساد می کارد و به درستی که شیطان دشمن آشکاری برای انسان است.

  «بد زبانی» هیچ گاه در حد خود ستیزی متوقف نمانده و به «دیگر ستیزی» منتهی می شود، چه به فرموده علی (ع): بدی جواب، از بدی خطاب نشأت می گیرد. و می فرماید: کسی را به بدی خطاب مکن تا جواب بد نشنوی.

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:56
پسندیدم 0
UserName