190 گناه زبان
توسط : meloudi

 22. به خودبالی و تفاخرورزی

به گفته قرآن، خداوند بالندگان به خویشتن و فخرورزان رادوست نمی دارد.

امام علی (ع) در کلامی کوتاه، «فخرورزی» و به «خود بالی» را نشان حقارت و پستی شمرده است و در حدیثی دیگر، آن را نهایت حماقت معرفی کرده است.

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:51
پسندیدم 0
UserName