190 گناه زبان
توسط : meloudi

 

 

21. بحث و مجادله

«بحث» امری مستحسن است و گفته شده است: العلم بنت البحث. از بحث که از شئون علم  آفرین زبان است، در مواردی نهی به عمل آمده و از جمله در قرآن آمده است: و از مردمان کسانی هستند که در موضوع خدا، بدون علم و هدایت و نه کتابی روشنگر، جدل می کنند. از این آیه می توان فهمید که مجادله عمدتاً در مباحث دینی و الوهی محکوم است.

در آیه دیگر آمده است: هر گاه دیدی که کسانی در آیات ما فرو می روند، از آنها روی برگردان تا در موضوع دیگری فروروی کنند.

و آیه ای دیگر جدل پیشگان را تابعان شیطان معرفی می کند. و سرانجام از نظر قرآن، جدل نمی کنند در آیات خداوندی مگر کسانی که کافر شده اند.

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:48
پسندیدم 0
UserName