آثار نماز جماعت در قیامت

نماز یکی از عبادتهایی است که در روز قیامت ظاهر میشود وانسان را نجات میدهد باطن نماز تجلی میکند ومانع رفتن به جهنم میشود.....همهنطور که نماز در دنیا مانع گناه وزشتی ها میشود در قیامت هم مانع آتش جهنم میشود.....

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:37
پسندیدم 0
UserName