سخن بزرگان

همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن و فقط مواظب باش که به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی .

گابریل گارسیا مارکز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:21
پسندیدم 0
UserName