سخن بزرگان

به آن چه که گذشت غم نخور به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن .

گابریل گارسیا ماركز

چهارشنبه 28/9/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName