صحیفه سجادیه
توسط : aftab

خدایا اى بى‏نیاز كننده بنده تنها مانده ناتوان و اى نگاه دارنده از پیش آمد سهمگین و گزند حوادث زمان، خطاها مرا به بى‏كسى كشیده، پس یار و یاورى ندارم و از تحمل خشم تو فرو مانده‏ام، پس نیرو دهنده‏اى نمى‏یابم و به خوف برخورد یادآورى تو مشرف شده‏ام، پس تسكین دهنده‏اى براى وحشتم نمى‏بینم و كدام كس مرا از تو ایمن مى‏سازد، در صورتى كه تو مرا ترسانده باشى و كدام كس به یارى من مى‏پردازد، در حالى كه تو تنهایم گذاشته باشى؟ و كدامین كس مرا نیرو مى‏بخشد، آنجا كه تو ناتوانم كرده باشى زنهار نمى‏تواند داد اى معبود من پرورده‏اى را مگر پروردگارش، و امان نمى‏تواند بخشید مغلوبى را مگر غالبش، و یارى نمى‏تواند داد فرارى مورد تعقیبى را مگر تعقیب كننده مقتدرش، تنها پناهگاه حمایت تو گشوده است. پس بر محمد و آلش رحمت فرست و فرارم را زنهار بخش و مطلبم را برآر.

چهارشنبه 28/9/1386 - 8:54
پسندیدم 0
UserName