صحیفه
توسط : aftab

خدایا ما بتو پناه مى‏بریم از وسوسه‏هاى شیطان رجیم، و مكرهاى او، و از اعتماد به هوسهاى باطلش كه در دل ما مى‏افكند و وعده‏هایش و فریب و دامهایش و از آنكه در گمراه كردن ما از طریق طاعت تو و استخدام ما در معصیت تو، خود را به طمع اندازد، و یا چیزى كه او پیش ما زیبا جلوه داده در نظرمان زیبا آید و یا چیزى را كه بما ناپسند نشان داده بر ما گران آید.
خدایا او را بوسیله عبادتت از ما بران، و به سبب سعى ما در راه محبتت به خاك ذلت بسر در افكن، و میان ما و او حجابى قرار ده، كه آن را ندرد، و سد نیرومندى كه آن را نشكافد خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و شیطان را بوسیله سرگرمى با بعضى از دشمنانت از ما منصرف ساز، و ما را به حسن رعایت خود، از او نگاهدار، و مكرش را از ما دفع كن، و او را از برابر ما به هزیمت بران و نقش پایش را از حدود ما بزداى.
                                  صحیفه سجادیه

چهارشنبه 28/9/1386 - 8:51
پسندیدم 0
UserName