شعر
توسط : aftab
  عنوان : حضرت محمد(ص)
  شاعر : محمد صادق آزاد كشمیری

شرف بخش اورنگ پیغمبری          كه در شأن او ختم شد برتری

خدایش چو خود بیمثال آفرید              خدایش چه حسن و جمال آفرید 

چو كلك ازل خود قضا را نگاشت        دو عالم به او یك فلم واگذاشت 

سر سروران افضل انبیاء           زمین و زمان وصف پیرای او 

هم از عرشی و كرسی برون جای او     مكان لا مكان پر ز غوغای او 

بهشت برین یك گل از گلشنش          خوش آنكس كه زد دست در دامنش 

بود پیرو مصطفی پیشوا               سرافیل و جبریل و میكال را 

خرد ره به ذات پیمبر نبرد           توان تا كجا وصف او بر شمرد 

زمین و زمان وصف پیرای او         دل و دیدة مردمان جای او

چهارشنبه 28/9/1386 - 8:15
پسندیدم 0
UserName