چه زیباست
توسط : mahdi68am
 

چه زیباست نوشتن وقتی می دانی او می خواند

چه زیباست سرودن وقتی می دانی او می شنود

و چه زیباست جنون وقتی می دانی او می بیند

چهارشنبه 28/9/1386 - 7:43
پسندیدم 0
UserName