خواهد آمد
 

خواهد آمد

و باخویش دسته دسته گلهای بهاری خواهد آورد

خواهد آمد

و در همه جا،عطر آزادی خواهد پراکند

خواهد آمد

و بهشت روی زمین را تحقّق خواهد بخشید

خواهد آمد

و آرمان شهر اذهان و آرزوها را به عینیّت بر پا خواهد ساخت

خواهد آمد

و آمدنش را باید لحظه شمرد و در انتظار قدومش باید ثانیه ها را طی کرد

خواهد آمد

و باید در آستانه ی در نشست و چشم به راه آمدنش ماند

می آید

چه دور و چه نزدیک

و شکّی نیست

باید منتظر بود

چهارشنبه 28/9/1386 - 6:33
پسندیدم 0
UserName