در خلوت دل
 

و در خلوت دلت به جست و جوی صاحبخانه ای

خانه ی دل را به هر کس سپرده ای،پشیمانی

و اینک می خواهی به صاحب اصلی اش تحویل دهی

کلید خانه را گرفته ای و در به دربه دنبال او می گردی

که در خلوت دلت بانگ بر می دارد:

من اینجایم!

و خلوت دلت را می بینی که از اوست

و می بینی که از همه به تو نزدیکتر است.

چهارشنبه 28/9/1386 - 6:31
پسندیدم 0
UserName