عشق نافرجام
توسط : mohsenpour

عشق نافرجام 
                 تنها و دل شكسته اینجا نشسته ام من 
                    در انتظار وصلش قلبی شكسته ام من 
        می بالم از حضورش در فكر خود ، ولیكن 
                    در بحر عشق شیرین ، فرهاد خسته ام من

        گرچه غم جدایی چندی نشسته بر دل 
                    اما خیال واهی است كز او گسسته ام من 
        گفتند بر حذر باش از این عشق نافرجام 
                    اما دست از دو عالم این بار شسته ام من

چهارشنبه 28/9/1386 - 3:8
پسندیدم 0
UserName