مرا اینگونه گر خواهی
توسط : گردباد

نیاز و تو خودم كشتم


كه هرگز تا نشه پشتم


زدم بر چهره ام سیلی


كه هرگز وا نشه مشتم


من ان خنجر به پهلویم


كه دردم رو نمی گویم


به زیر ضربه های غم


نیوفتد خم به ابرویم


مرا اینگونه گر خواهی


دلت را اشیانم كن


من ان نشكنی هستم


بیا و امتحانم كن


مرا اینگونه گر خواهی


دلت را اشیانم كن


من آن نشكستنی هستم


بیا و امتحانم كن

سه شنبه 27/9/1386 - 23:20
پسندیدم 0
UserName