توسط : mrahmati

پادشاه پاسبان درویش است

             گر چه رامش به فر دولت اوست

 گوسفند از برای چوپان نیست

              بلکه چوپان برای خدمت اوست...

سه شنبه 27/9/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName