اعراب
توسط : daialiali

اعراب بدانند شتر درخواب بیند پنبه دانه هنوز از سرنوشت صدام چیزی نگذشته است

سه شنبه 27/9/1386 - 21:38
پسندیدم 0
UserName