دوستی
 

گفت : دوستیم؟
    گفتم : دوستِ دوست
    گفت : تا کجا؟
    گفتم : دوستی که «تا» نداره

سه شنبه 27/9/1386 - 18:33
پسندیدم 0
UserName