دکتر علی شریعتی یکی از بهترین های نویسندگی ایران
توسط : saber_tayson
 

سخنانی از دکتر علی شریعتی :

( ای جوان ) :

تو میدانی و همه میدانند که زندگی از تحمیل لبخندی بر لبان من ، از آوردن برق امیدی در نگاه من ، از بر انگیختن موج شعفی در دل من عاجز است .

تو میدانی و همه میدانند که شکنجه دیدن بخاطر تو ، زندانی کشیدن بخاطر تو و رنج بردن بپای تو تنها لذت بزرگ زندگی من است ، از شادی تست که من در دل میخندم ، از امید رهائی تست که برق امید در چشمان خسته ام میدرخشد و از خوشبختی تست که هوای پاک سعادت را در ریه هایم احساس میکنم . نمیتوانم خوب حرف بزنم ، نیروی شگفتی را که در زیر این کلمات ساده و جمله های ضعیف و افتاده پنهان کرده ام ، دریاب! دریاب!

من ترا دوست دارم .همه زندگیم وهمه روزها و همه شبهای زندگیم ، هر لحظه از زندگیم بر این دوستی شهادت میدهند ، شاهد بوده اند وشاهد هستند . آزادی تو مذهب من است ، خوشبختی تو عشق من است ، آینده تو تنها آرزوی من است .

«استاد شهید دکتر علی شریعتی»

خدایا :
به هرکه دوست میداری بیاموز که :

عشق از زندگی کردن بهتر است ،

وبه هرکه دوست تر میداری بچشان که :

دوست داشتن از عشق برتر !

«استاد شهید دکتر علی شریعتی»

 

خدایا :
«چگونه زیستن» را تو به من بیاموز ، « چگونه مردن» را خود خواهم آموخت .

 

یافتن آب ، به عشق است نه به سعی ، اما پس از سعی .

«استاد شهید دکتر علی شریعتی»

 

سه شنبه 27/9/1386 - 18:9
پسندیدم 0
UserName