رستا خیز
توسط : saber_tayson

 

سوره ۲۲ : حج (الحج)

    ۷۸          ایات                      ۱۰۳       ترتیب وحی ایات

 

 


سوره ۲۲ : حج (الحج)

به نام خدا، بخشنده ترین، مهربان ترین۱ _ اى مردم، به هیبت و حرمت پروردگارتان ارج نهید، زیرا زلزله آن ساعت چیز هولناکى است.

۲ _ روزى که شاهد آن باشید، حتى مادر شیرده از کودک خود دست خواهد کشید و زن حامله سقط جنین خواهد کرد. مردم را خواهى دید که تلو تلو مى خورند، گویى که مست هستند، در حالیکه مست نیستند. این بخاطر آن است که عذاب خدا بسیار شدید است.

۳ _ در بین مردم، کسانى هستند که درباره خدا بدون هیچ علمى جر و بحث مى کنند و از هر شیطان سرکشى پیروى مى نمایند.

۴ _ چنین مقرر شده که هر کس با او متحد شود، او گمراهش خواهد کرد و او را به عذاب دوزخ راهنمایى خواهد نمود.

۵ _ اى مردم، اگر درباره برانگیخته شدن کوچکترین شکى دارید، (بیاد آورید که) ما شما را از خاک آفریدیم و بعد از آن از قطره اى کوچک، که آن به (نطفه) معلقى تبدیل شود، سپس به جنین مبدل گردد که به آن جان داده شود، یا بى جان بماند. ما اینچنین چیزها را برایتان واضح مى کنیم. ما براى دوره اى معین شده آنچه را که بخواهیم در رحم ها قرار مى دهیم. سپس شما را بصورت طفلى بیرون مى آوریم، بعد از آن شما به بلوغ فکرى مى رسید. در حالیکه بعضى از شما در جوانى میمرند، بعضى دیگر تا بدترین سنین زندگى مى کنند، فقط براى اینکه بفهمند که بیش از حد خاصى نمى توان کسب علم نمود. همچنین، زمین مرده را نگاه کن، سپس بمحض اینکه بر آن آب فرو فرستیم زنده مى شود و انواع گیاهان زیبا را مى رویاند.

۶ _ این ثابت مى کند که خدا حقیقت است و اینکه او مرده را دوباره زنده مى کند و اینکه او قادر مطلق است.

۷ _ و اینکه آن ساعت در حال آمدن است، هیچ شکى در آن نیست و اینکه خدا کسانى را که در قبرها هستند بر مى انگیزد.

۸ _ در میان مردم کسى هست که درباره خدا بدون علم و بدون هدایت و بدون کتاب آسمانى روشنگر جر و بحث مى کند.

۹ _ او متکبرانه سعى مى کند تا مردم را از راه خدا منحرف سازد. او اینچنین در این دنیا به حقارت دچار مى شود و در روز قیامت ما او را به عذاب سوزان محکوم مى کنیم.

۱۰ _ این چیزى است که دست هاى تو براى تو از پیش فرستداه است. خدا هرگز به مردم بى عدالتى نمى کند.

۱۱ _ در بین مردم کسى هست که شرطى خدا را پرستش مى کند. اگر چیزها به میل او پیش رود، او راضى است. اما اگر به بدبختى گرفتار شود، قیافه مى گیرد. بنابراین، او دنیا و آخرت، هر دو را، از دست مى دهد. اینچنین است باخت واقعى.

۱۲ _ او در کنار خدا معبودانى را بحد پرستش مى رساند که قدرتى بر نفع و ضرر او ندارند؛ چنین است گمراهى واقعى.

۱۳_ او چیزى را پرستش مى کند که به او بیشتر ضرر مى رساند تا منفعت. چه مولاى بدى! چه همنشین بدى!

۱۴ _ خدا کسانى را که ایمان دارند و زندگى پرهیزگارانه اى را مى گذارنند به باغ هایى با نهرهاى روان داخل مى کند. همه چیز بر طبق خواست خداست.

۱۵ _ اگر کسى فکر مى کند که خدا نمى تواند او را در این دنیا و در آخرت حمایت کند، بگذار تا کاملا ً به (خالق خود در) آسمان رو آورد و (اتکاى خود را از دیگران) قطع کند. او آنوقت خواهد دید که این نقشه هر چه را که باعث نگرانى اوست بر طرف مى سازد.

۱۶ _ اینچنین آیات روشنى در این نازل کرده ایم، سپس خدا هر کس را که بخواهد هدایت مى نماید.

۱۷ _ کسانى که ایمان دارند، کسانى که یهودى هستند، تازه کیشان، مسیحیان، زرتشتیان و مشرکان، خداست که در روز قیامت در میان آنها قضاوت خواهد کرد. خدا بر همه چیز شاهد است.

۱۸ _ آیا درک نمى کنید که همه در آسمانها و زمین و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و حیوانات و بسیارى از مردم، به خدا سجده مى کنند و بسیارى دیگر از مردم محکوم به فنا هستند. هر کس را خدا خجالت زده کند، هیچ کس او را گرامى نخواهد داشت. همه چیز بر طبق خواست خداست.

۱۹ _ در اینجا دو گروه درباره پروردگارشان جدال مى کنند. و اما کسانى که کافر هستند، لباسى خواهند داشت که برایشان از آتش دوخته شده است. مایعات جهنمى برسرشان ریخته خواهد شد.

۲۰ _ آن باعث خواهد شد که هم درونشان ذوب شود و هم پوستشان.

۲۱ _ آنها در دیگ هایى آهنین محبوس خواهند بود.

۲۲ _ هر گاه سعى کنند از چنین فلاکتى رهایى یابند، مجبور خواهند شد که به آن برگرند: "عذاب سوزان را بچشید."

۲۳ _ خدا کسانى را که ایمان دارند و زندگى پرهیزکارانه اى را مى گذارنند به باغ هایى با نهرهاى روان داخل خواهد کرد. آنها در آنجا با دستبندهاى طلا و مروارید آراسته خواهند شد و لباس هایشان در آنجا ابریشم خواهد بود.

۲۴ _ آنها با کلمات خوب هدایت شده اند؛ آنها به راه آن ستوده ترین هدایت یافته اند.

۲۵ _ مطمئنا ً، کسانى که ایمان ندارند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و از مسجد مقدسى که ما براى تمام مردم مقرر کردیم چه اهل آنجا باشند و چه براى زیارت بیایند_ و مى خواهند آن را به آلودگى و فساد بکشانند، ما آنها را به مجازانى دردناک گرفتار خواهیم کرد.

۲۶ _ ما ابراهیم را برگزیدیم تا زیارتگاه را بنا کند: "هیچ خدایى را در کنار من به حد پرستش قرار نده و زیارتگاه من را براى زیارت کنندگان و کسانى که در نزدیکى آن زندگى مى کنند و رکوع روندگان و سجده کنندگان خالص کن."

۲۷ _ "اعلام کن که مردم باید حج را بجا آورند. آنها پیاده یا سوار بر مرکب هاى فرسوده و گوناگون (وسایل نقلیه) نزد تو مى آیند. آنها از دورترین نقاط خواهند آمد."

۲۸ _ آنها مى توانند به دنبال منافع بازرگانى باشند و باید در طى روزهاى معینى نام خدا را یاد کنند که چارپایان را برایشان فراهم نمود. "از آن بخورید و درماندگان و تهیدستان را غذا دهید."

۲۹ _ آنها باید تمام وظایف خود را انجام دهند، نذرهایشان را ادا نمایند و آن زیارتگاه باستانى را زیارت کنند.

۳۰ _ کسانى که به آیین هایى که خدا مقرر کرده احترام مى گذارند نزد پروردگارشان سزاوار پاداش خوبى شده اند. تمام چارپایان براى تغذیه شما حلال هستند، بجز آن هایى که بخصوص برایتان حرام شده است. از عمل زشت معبود پرستى دورى کنید و از شهادت دروغ اجتناب نمایید.

۳۱ _ شما باید مطلقا ً خود را به تنها خدا اختصاص دهید. هر کس در کنار خدا معبودى قرار دهد مانند کسى است که از آسمان بیافتد و سپس بوسیله لاشخورها روده شود، یا بوسیله باد در دره عمیقى پرتاب شود.

۳۲ _ حقیقتا ً، کسانى که به آیین هایى که خدا مقرر کرده احترام مى گذارند پرهیزگارى قلبشان را نشان مى دهند.

۳۳ _ (چارپایان) براى مدتى منافع بسیارى برایتان فراهم مى کنند، قبل از اینکه به زیارتگاه باستانى اهدا شوند.

۳۴ _ ما براى هر جماعتى آیین هایى مقرر کرده ایم تا بوسیله آن نام خدا را یاد کنند بخاطر چارپایانى که برایشان فراهیم کردیم. خداى شما یکى است و همان خداست؛ همه شما باید به او تسلیم شوید. به فرمانبرداران مژده بده.

۳۵ _ آنها کسانى هستند که با بردن نام خدا قلبشان به تپش مى افتد و هنگام مصیبت صبورانه مقاومت مى کنند، آنها دعاى ارتباطى (نماز) را بجا مى آورند و از روزى هایى که به آنها داده ایم، انفاق مى کنند.

۳۶ _ هدیه کردن حیوانات از جمله آیین هایى است که بوسیله خدا به نفع خودتان مقرر شده است. هنگامى که آنها در صف ایستاه اند، نام خدا را بر آنها ذکر کنید. هنگامى که براى قربانى کردن هدیه شدند، از آنها بخورید و فقیران و نیازمندان را غذا دهید. به این دلیل است که ما آنها را براى شما رام کردیم، باشد که قدردانى خود را نشان دهید.

۳۷ _ نه گوشت و نه خون آنها به خدا مى رسد. آنچه به او مى رسد پرهیزگارى شماست. او آنها را برایتان رام کرده است، تا باشد که سپاسگزارى خود را با تجلیل خدا بخاطر اینکه شما را هدایت کرد، نشان دهید. به انفاق کنندگان مژده بده.

۳۸ _ خدا از کسانى که ایمان دارند دفاع مى کند. خدا هیچ خیانتکار ناسپاسى را دوست ندارد.

۳۹ _ به کسانى که مورد اذیت و آزار قرار مى گیرند اجازه داده مى شود زیرا به آنها بى عدالتى شده است و خدا مسلما ً قادر است آنها را حمایت کند.

۴۰ _ آنها را از خانه هاى خود به ناحق بیرون کرده بودند فقط به این دلیل که مى گفتند، "پروردگار ما خداست." اگر بخاطر حمایت خدا از بعضى مردم در مقابل دیگران نبود، صومعه ها، کلیساها، کنیسه ها و مساجد_ مکان هایى که نام خدا مکررا ً یاد مى شود_ ویران شده بود. مسلما ً، خدا از کسانى که از او پشتیبانى مى کنند، حمایت مى کند. خداست قدرتمند، قادر متعال.

۴۱ _ آنها کسانى هستند که اگر آنان را در زمین بعنوان حکمران_ قرار مى دادیم، دعاى ارتباطى (نماز) را بر پا مى داشتند و انفاق واجب (زکات) را بر قرار مى کردند و از پرهیزگارى طرفدارى مى نمودند و پلیدى را منع مى کردند. خداست حاکم نهایى.

۴۲ _ اگر تو را تکذیب کنند، مردم نوح، عاد و ثمود هم قبل از آنها ایمان نیاوردند.

۴۳ _ همچنین مردم ابراهیم و مردم لوط.

۴۴ _ و ساکنان مدین. موسى هم تکذیب شد. من همه آن مردم را سوق دادم، سپس آنها را براى حسابرسى فراخواندم؛ کیفر من چه (ویران کننده) بود!

۴۵ _ چه بسیار جوامعى که ما آنها را بخاطر پلیدیشان نابود کردیم. آنها عاقبت به خرابه، چاه هاى راکد و قصرهاى بزرگ و خالى منجر شدند.

۴۶ _ آیا در زمین سیر نکردند، تا فکر خود را براى فهمیدن بکار ببرند و از گوش خود براى شنیدن استفاده کنند حقیقتا ً، کورى واقعى کورى چشم ها نیست، بلکه کورى قلب هاست که درون سینه هاست.

۴۷ _ آنها به مبارزه از تو مى خواهند تا عذاب را بیاورى و خدا هرگز در اجراى پیش بینى خود کوتاهى نمى کند. یک روز پروردگارت مانند هزار سال شماست.

۴۸ _ چه بسیار جوامعى که در گذشته مرتکب پلیدى شدند و من براى مدتى آنان را سوق دادم، سپس آنها را تنبیه کردم. سرنوشت نهایى بسوى من است.

۴۹ _ بگو، "اى مردم، من بعنوان هشدار دهنده ایى آشکار نزد شما فرستاده شده ام."

۵۰ _ کسانى که ایمان دارند و زندگى پرهیزکارانه اى را مى گذرانند سزاوار بخشش و پاداش سخاوتمندانه اى شده اند.

۵۱ _ و اما کسانى که سعى مى کنند تا با آیات ما مبارزه کنند، دچار دوزخ مى شوند.

۵۲ _ ما قبل از تو نه رسولى فرستادیم و نه پیامبرى، بدون اینکه شیطان در خواسته هاى او دخالت نکند. سپس خدا آنچه را شیطان انجام داده خنثى مى نماید. خدا آیاتش را کامل مى کند. خداست داناى مطلق، حکیم ترین.

۵۳ _ او اینچنین حیله شیطان را بعنوان آزمایشى قرار مى دهد براى کسانى که در قلب شان شک دارند و کسانى که دل هایشان سخت شده است. افراد پلید باید با مخالفان بمانند.

۵۴ _ کسانى که به آنها دانش عطا شده است حقیقت را از جانب پروردگارت تشخیص خواهند داد، سپس به آن ایمان خواهند آورد و قلب شان فورا ً آن را خواهد پذیرفت. مطمئنا ً، خدا مؤمنان را به راه راست هدایت مى نماید.

۵۵ _ و اما کسانى که ایمان ندارند به شک و تردید ادامه خواهند داد تا اینکه آن ساعت ناگهانى برایشان برسد و یا عذاب روزى هولناک برایشان بیاید.

۵۶ _ در آن روز تمام فرمانراویى از آن خداست و او در میان آنان قضاوت خواهد کرد. و اما کسانى که ایمان دارند و زندگى پرهیزگارانه اى را در پیش مى گیرند سزاوار باغ هاى لذت بخش شده اند.

۵۷ _ در حالى که کسانى که ایمان نیاوردند و آیات ما را تکذیب کردند به عذاب شرم آورى دچار شده اید.

۵۸ _ کسانى که بخاطر خدا مهاجرت کنند، سپس کشته شوند، یا بمیرند، خدا مطمئنا ً به آنها روزى هاى خوب عطا خواهد کرد. مسلما ً خدا بهترین روزى دهنده است.

۵۹ _ بدون شک او آنها را به مدخلى داخل خواهد کرد که آنها را خوشنود سازد. خداست داناى مطلق، با گذشت.

۶۰ _ چنین مقرر شده است که اگر کسى به همان اندازه اى که به او ظلم شده، منصفانه، انتقام بگیرد، سپس بخاطر این، مورد اذیت و آزار واقع شود، خدا مطمئنا ً از او حمایت خواهد کرد. خداست توبه پذیر، عفو کننده.

۶۱ _ این یک واقعیت است که خدا شب را به روز در مى آورد و روز را به شب و اینکه خداست شنوا، بینا.

۶۲ _ این یک واقعیت است که خدا حقیقت است، در حالیکه قرار دادن هر معبودى در کنار او دروغ محسوب مى شود و اینکه خداست بالاترین، مافوق.

۶۳ _ آیا نمى بینى که خدا از آسمان آب فرو مى فرستد تا زمین را سر سبز کند خدا با شکوه است، آگاه.

۶۴ _ همه چیز در آسمان ها و همه چیز در زمین متعلق به اوست. مسلما ً، خدا غنى است، قابل بالاترین ستایش ها.

۶۵ _ آیا نمى بینى که خدا همه چیز را در زمین در خدمت شما قرار داده است کشتى ها به امر او در اقیانوس حرکت مى کنند. او از سقوط اجسام آسمانى بر زمین جلوگیرى مى کند، مگر بر طبق فرمان او. خدا نسبت به مردم بسیار رئوف است، مهربان ترین.

۶۶ _ اوست یکتایى که به شما زندگى بخشید، سپس شما را بمیراند و بعد شما را دوباره زنده مى کند. براستى که انسان ناسپاس است.

۶۷ _ ما براى هر جماعتى آیین هایى مقرر کرده ایم که باید اجرا نمایند. بنابراین، آنها نباید با تو مخالفت کنند. تو به دعوت کردن همه به سوى پروردگارت ادامه بده. بدون شک، تو در راه راست هستى.

۶۸ _ اگر با تو جر و بحث کنند، پس بگو، "خدا از هر کارى که مى کنید کاملا ً آگاه است."

۶۹ _ خدا در روز قیامت میان شما درباره تمام اختلافاتتان قضاوت خواهد کرد.

۷۰ _ آیا درک نمى کنى که خدا همه چیز را در آسمان ها و همه چیز را در زمین مى داند تمام این ها در پرونده ایى ضبط شده است. این کار براى خدا آسان است.

۷۱ _ با این حال آنها در کنار خدا معبودانى را به حد پرستش مى رسانند که او به آنان هیچ قدرتى نداده است و آنها راجع به آنان چیزى نمى دانند. ستمکاران هیچ یاورى ندارند.

۷۲ _ هنگامى که آیات ما بطور واضح برایشان خوانده مى شود، پلیدى را در چهره کسانى که ایمان ندارند تشخیص مى دهى. نزدیک است آنها به کسانى که آیات ما را برایشان مى خوانند حمله کنند. بگو "آیا شما را به چیزى خیلى بدتر آگاه کنم خدا دوزخ را به کسانى که ایمان ندارند وعده داده است؛ چه سرنوشت بدى."

۷۳ _ اى مردم، در اینجا ضرب المثلى است که شما باید با دقت به آن فکر کنید: معبودانى که شما در کنار خدا قرار مى دهید هرگز نمى توانند مگسى خلق کنند، حتى اگر همه آنها براى چنین کارى همدست شوند. از این گذشته، اگر آن مگس چیزى از آنان برباید، آنها نمى توانند آن را پس بگیرند؛ دنبال کنند و دنبال شونده هر دو ناتوانند.

۷۴ _ آنها ارزش خدا را آنطور که باید قدردانى شود نمى دانند. خدا قدرتمندترین است، قادر متعال.

۷۵ _ خدا از میان فرشتگان و همچنین از میان مردم رسولانى انتخاب مى کند. خداست شنوا، بینا.

۷۶ _ او گذشته وآینده آنها را مى داند. کنترل نهایى تمام امور از آن خداست.

۷۷ _ اى کسانى که ایمان دارید، به رکوع روید، سجده کنید، پروردگارتان را بپرستید و اعمال پرهیزگارانه انجام دهید، تا باشد که موفق شوید.

۷۸ _ در راه خدا چنان کوشش کنید که باید در راهش کوشش کرد. او شما را انتخاب کرده است و در اجراى اعمال دین تان هیچ سختى برایتان قرار نداده است_ دین پدرتان ابراهیم. اوست که در اصل شما را "تسلیم شده" نامید. پس، رسول باید در میان شما شاهدى باشد و شما در میان مردم شاهد باشید. بنابراین، دعاى ارتباطى (نماز) را بجا آورید و انفاق واجب (زکات) را بدهید و به خدا توسل جویید؛ او مولاى شماست، بهترین مولا و بهترین پشتیبان.

 

 

 

سه شنبه 27/9/1386 - 17:42
پسندیدم 0
UserName