190 گناه زبان
توسط : meloudi

19. بازگویی خبر

کار زبان به صورت مطلق «بازگویی» است، تا به آن حد که هیچ گاه از این شأن خود فارغ نمی شود و در هر حال که باشد، در حال «گفتن» و «باز گفتن» است. «گفتن و باز گفتن» اگر منتهی به ثواب بود، خود ثواب شمرده خواهد شد و اگر به ناصواب و امور واضح البطلانی مانند «ریا» و «تظاهر» و امثال آن منجر شد، بازگویی را به تبع خود فاسد خواهد کرد. به طور کلی بازگویی تابع شرط ومفاسد است.

در سوره بقره آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید! صدقه های خود را با منت نهادن و آزار رسانی باطل و بی اثر نکنید، مانند کسی که مال خود را از روی ریا انفاق کند. به نظر می رسد: باز گویی کارهای مثبت در صورت صحیح نبودن، صحیح نباشد؛ چه با امری که در لسان متون حدیثی «ابقاء» عمل خوانده می شود در تعارض و تنافی است.

در روایت آمده است: باقی ماندن بر عمل، شدیدتر و سخت تر از اصل انجام آن است.

سه شنبه 27/9/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName