سخت است
 

به خدا سخت است که این چشم همگان را بتواند دید و تو را نه

دیده را فایده آن است که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینایی را

به خدا سخت است که این گوش هر صدایی را بتواند شنید

و زنگ دلکش بانگ تو را نه

به خدا سخت است تو را خواندن و از دیدار رخسارت محروم بودن

شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است

لب تشنه اگر آب نبیند سخت است

ما نوکر و ارباب تویی مهدی جان

نوکر رخ ارباب نبیند سخت است

سه شنبه 27/9/1386 - 13:30
پسندیدم 0
UserName