او کجاست؟
 

کجاست آنکه آشفته ات کرده است؟

کجاست آنکه می خواهیش و می خواهدت؟

کجاست آنکه نیکوتر از او نمی توانی یافت؟

اینک در کدام کوه و صحرا قدم می زند؟

در کدام کوچه و خیابان گام بر می دارد؟

در کدام مجلس نشسته است؟

اَبِرَضوی اَو غَیرها اَم ذی طُوی؟

آیا در دل تو نیست؟

آیا در قلب عاشقت منزل نکرده است؟

"که گفته است که مسکن گزیده آن دلدار      

 در آن مکان که مسمّا به نام برموداست

نه ذی طوی است مقام مه تو نه رضوی  

     درون اهل محبت جزیره ی خضراست"

سه شنبه 27/9/1386 - 13:29
پسندیدم 0
UserName