آداب و وظائف ویژه شاگرد
 

نوع دوم : احكام و آداب مفتى


(این احكام و آداب ضمن پنج مساءله گزارش مى شود):

3- وظیفه مفتى و مستفتى به هنگام تغییر راءى مفتى


اگر مجتهد پس از آنكه فتوائى را صادر كرد، راءى و نظر او را تغییر كند، و مقلد به وسیله یكى از استفتاءكنندگان و یا افراد دیگر از این تغییر نظر آگاه گردند باید طبق راءى دوم و نظریه جدید مفتى عمل كند. اگر مقلد و مستفتى بر طبق نظریه اول عمل نكرده باشد نمى تواند (پس از اطلاع از نظریه جدید او)، عمل خود را مطابق نظر و راءى اول برگزار نماید. و اگر قبل از اطلاع از تغییر راءى مفتى ، قبلا طبق نظریه اول عمل كرده باشد، این عمل او نقض نمى شود و اشكالى ندارد.
اگر مقلد و مستفتى از رجوع و تغییر راءى مجتهد و مفتى همینگونه ناآگاه بماند به منزله آنست كه گویا مفتى از راءى و نظریه سابق خود را در رابطه با او برنگشته است .
باید مجتهد - قبل از عمل مقلد و مستفتى و پس از آن - تغییر راءى خود را اعلام نماید تا مقلد او عمل بعدى خود را مطابق نظریه جدید وى برگزار كند و از نظریه و فتواى اول - از لحاظ عمل - بازگشت نماید.


سه شنبه 27/9/1386 - 11:27
پسندیدم 0
UserName