بزرگی در سازگاری
توسط : حامد...
 

بزرگی در سازگاری با بستگان ، و تحمل لغزش دیگران است.

سه شنبه 27/9/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName