اسمت!!!!!!!!!!
توسط : kavire_teshne

اسمت رو روی کوه نوشتم،ریزش کرد؛روی آب نوشتم،بخار شد؛روی کاغذ نوشتم،پاره شد؛روی قلبم نوشتم،سکته کرد؛ای بابا تو هم با این اسمت!!!!!!!!

سه شنبه 27/9/1386 - 9:28
پسندیدم 0
UserName