خدایا! یاری ام ده

خدایا! یاری ام ده تا در راستی استوار باشم و در راهت پایدارم بدار تا سرگشته نمانم. در دل، محبت و شفقت آفریدگان تو را بپرورانم و رنج خود را از محبت دیگران بیشتر ندانم. دستگیرم شو تا همواره اقرار کنم، به هیچکس بودن و مفلس بودن و لطف تو بی نام و در خور پیام شوم. پس مرا کرداری عطا کن که در آن نقش ریا نباشد و بر آن نشانی از آتش و هوا و وسوسه ها نباشد.

سه شنبه 27/9/1386 - 8:36
پسندیدم 0
UserName