سر کاری
توسط : reza_egbali
نگریستم به گریستنت .گریستم به نگریستنت و تو نگریستی...نگریستم و تو گریستی .گریستم تا نگریستی..مخت قاط زد یا بازم بگم
سه شنبه 27/9/1386 - 0:35
پسندیدم 0
UserName