3 چیز
توسط : reza_egbali
خداوند نباید 3 چیز را به آدمی می داد :یکی عشق ..یکی غرور و دیگری دروغ .زیرا به خاطر عشق از روی غرور دروغ می گوید/........
سه شنبه 27/9/1386 - 0:18
پسندیدم 0
UserName