به خاطر کی
توسط : reza_egbali
پرسید به خاطر کی زنده هستی ؟با اینکه دوست داشتم با تمام وجود داد بزنم به خاطر تو بهش گفتم به خاطر هیچ کس پرسید پس به خاطر چی زنده هستی با اینکه دلم داد میزد به خاطر دل تو با یه بغض غمگین به خاطر هیچی ازش پرسیدم تو به خاطر چی زنده هستی در حالی که اشک تو چشمش جمع شده بود گفت به خاطر کسی که به خاطر هیچ زنده ست
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName