زندگی؟؟؟؟
توسط : reza_egbali
زندگی را از طبیعت بیاموز چون بید متواضع باش چون سرو راست قامت مثله صنوبر صبور مثل بلوط مقاوم مثله رود روان مثل خورشید با سخاوت و مثل ابر با کرامت باش
سه شنبه 27/9/1386 - 0:17
پسندیدم 0
UserName