خانــــــــه
توسط : reza_egbali
خانه ام تاریک است نــوری در آن نیست گلدانهایش جایی برای گـــل ندارند حتی نفس کشیدن در آن مشکل است خانــــــــه ام امـــن نیست پایه هایش گسستنی است اما باز خانه ام را دوستـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ دارم چون آن خانه قـــلــــــــــــــــــــ ــــــــــــب توست
سه شنبه 27/9/1386 - 0:15
پسندیدم 0
UserName