امضاء شناسی
توسط : 1shahed
. امضاء شناسی 1-كسانی كه به طرف عقربه های ساعت امضاء می‌كنند انسان‌های منطقی هستند . 2- كسانی كه بر عكس عقربه‌های ساعت امضاء می‌كنند دیر منطق را قبول می‌كنند و بیشتر غیر منطقی هستند . 3-كسانی كه از خطوط عمودی استفاده می‌كنند لجاجت و پافشاری در امور دارند . 4- كسانی كه از خطوط افقی استفاده می‌كنند انسان‌های منظّم هستند . 5- كسانی كه با فشار امضاء می‌كنند در كودكی سختی كشیده‌اند. 6- كسانی كه پیچیده امضاء می‌كنند شكّاك هستند . 7- كسانی كه در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند . 8- كسانی كه در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند . 9- كسانی كه اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند . 10- كسانی كه به حالت دایره و بیضی امضاء می‌كنند ، كسانی هستند كه می‌خواهند به قله برسند . 11- بی شك بیان مطالب افكار مختلف نشانه ی تأیید آن نمی باشد.
سه شنبه 27/9/1386 - 0:9
پسندیدم 0
UserName