ابجد
توسط : 1shahed

بر پایه دهدهی، دودویی: ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴، ۱۲۸ غیره: ۳، ۹، ۱۲، ۲۴، ۳۰، ۳۶، ۶۰، ادامه. +/- حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موردها یا صفحات بکار می‌رود. حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه‍، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». برای آسانی ازبر کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَد - هَوَّز - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَّذْ - ضَظَغْ» از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند عدد متناظر را از جدول زیر بر می‌دارند و اعداد بدست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین "یاعلی" برابر با 121 می باشد. برخی افراد برای این شماره‌ها ویژگیهای فراطبیعی قائلند. [ویرایش] کاربرد الف)صفحه های مقدمهٔ بعضی از کتاب ها را با این عددها شماره گذاری می کنند. ب)تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملهٔ معنی دار یا شعر در می آورند که به خاطر سپردن آن کلمه یا عبارت یا آن جمله یا شعر ، تاریخ مزبور را حساب می کنند. ج)گاهی در نوشتن ، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر ، آنها را با حروف ابجد مشخص می کنند. مثلاً در همینجا برای جدا کردن کاربردهای حروف ابجد ، آنها را با حروف الف ، ب ، ج و … مشخص کردیم.

 الف ب ج ده ‍وزح ط ی ک ل م ن س ع ف ص ق رش ت ث خ ذ ض ظ غ ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۲۰۳۰۴۰۵۰۶۰۷۰۸۰۹۰۱۰۰۲۰۰۳۰۰۴۰۰۵۰۰۶۰۰۷۰۰۸۰۰۹۰۰۱۰۰۰

دوشنبه 26/9/1386 - 23:57
پسندیدم 0
UserName