نامه
توسط : maceha
ادامه از
1 ـ بینات‌:
مفهوم‌ (بینات‌) را می‌توانی‌ از كتاب‌ لغت‌ هم‌ به‌دست‌ بیاوری‌، كه‌ حقایق‌ روشن‌ و روشن‌ كننده‌ را (بینه‌)می‌گویند. این‌ مفهوم‌، مصادیق‌ و نمونه‌های‌ زیادی‌ دارد. بیان‌ و استدلال‌، سیره‌ و برخورد و عمل‌ و معجزات‌و كرامات‌ و نشانه‌های‌ وحی‌ و اخبار ادیان‌ گذشته‌، همه‌ مصادیق‌ بینات‌ هستند.
معجزات‌ هم‌، روشنگر ارتباط (ولی‌) و رسول‌ با حق‌ است‌. و در رابطه‌ با معجزه‌، این‌ مختصر را می‌گویم‌ كه‌در برابر شبهه‌ها و وسوسه‌ها مسلح‌ باشی‌; چون‌ معجزات‌، مخالف‌ عقل‌ و علم‌ نیست‌ تمامی‌ هستی‌،معجزه‌یی‌ است‌ كه‌ ما با آن‌ مأنوس‌ شده‌ایم‌ و تمام‌ معجزات‌، طبیعت‌هایی‌ است‌ كه‌ هنوز با آن‌ها آشنا ومانوس‌ نشده‌ایم‌. طبیعت‌، معجزه‌ی‌ مأنوس‌ و (معجزه‌)، طبیعت‌ مجهول‌ و نامأنوس‌ است‌. با این‌ توضیح‌، دربرابر شبهه‌ها می‌توانی‌ مقاوم‌ و مهاجم‌ باشی‌.
این‌ حقایق‌ روشن‌ و روشنگر را می‌توان‌ از دو راه‌ به‌دست‌ آورد. از راه‌ (قدر) انسان‌ و از راه‌ تحقیق‌ ومطالعه‌.

راه‌ اول‌، راه‌ نزدیك‌ و پر باری‌ است‌ كه‌ (امیین‌) و بی‌سوادها هم‌ آن‌ را می‌فهمند. چون‌ هر كس‌ از خودش‌درك‌ حضوری‌ و بی‌واسطه‌ دارد. چون‌ درك‌ تو از یك‌ لیوان‌ یا ستاره‌ و خورشید، درك‌ حسی‌ و باواسطه‌ است‌.ولی‌ درك‌ تو، از این‌كه‌ این‌ها را درك‌ كرده‌یی‌ و از این‌كه‌ در ذهن‌ تو منعكس‌ شده‌، (درك‌ حضوری‌) وبی‌واسطه‌ است‌. و همین‌ ادراك‌ حضوری‌ و بی‌واسطه‌، دست‌مایه‌ی‌ (تفكر) و (غذای‌ فكر) تو می‌شود. چون‌تو با شناخت‌ ارزش‌ خودت‌ و با مقایسه‌ی‌ محرك‌ها و مؤثرهایی‌ كه‌ تو را همیشه‌ راه‌ می‌اندازند و شاد و یارنجور می‌كنند، با قدر و ارزش‌ خودت‌، در برابر كشش‌هاو حالت‌های‌ طبیعی‌ خودت‌ می‌ایستی‌ و حساب‌می‌كنی‌، كه‌ چرا خودت‌ را برای‌ این‌هایی‌ كه‌ برای‌ تو بوده‌اند، فدا كرده‌یی‌. و چرا از صبح‌ تا شام‌، به‌ خاطرآدم‌هایی‌ مثل‌ خودت‌ و یا دنیایی‌ پایین‌تر از خودت‌، دویده‌یی‌
انسان‌ با مقایسه‌ی‌ محرك‌ها با خودش‌، از بند آن‌ها آزاد می‌شود و بت‌هایش‌ را می‌شكند. و (خودشناسی‌)،یعنی‌ این‌كه‌ تو با این‌ استعداد و امكان‌، چرا به‌ خاطر دنیای‌ بی‌جان‌ و یا آدم‌ها و فرعون‌ها و طاغوت‌هایی‌ كه‌مثل‌ تو هستند، سوخته‌یی‌ و ساخته‌یی‌. تو خودت‌ را با تأثیری‌ كه‌ از هر چیز احساس‌ می‌كنی‌، اندازه‌ بگیر ومقایسه‌ كن‌، كه‌ این‌ چیز ارزش‌ را داشته‌ ویا جهل‌ و غفلت‌ تو، او را بزرگ‌ كرده‌ است‌.
پسرم‌، محمد اگر تمامی‌ آن‌چه‌ را كه‌ همه‌ی‌ آدم‌ها در طول‌ تاریخ‌ به‌دست‌ آورده‌اند، و اگر تمامی‌ ثروت‌ وقدرت‌ و رفاه‌ و لذت‌ تمامی‌ آن‌ها را، تو به‌ تنهایی‌ صاحب‌ شوی‌، بدان‌، این‌ همه‌ از تو كوچك‌تر وبی‌ارزش‌تر است‌، كه‌ تو یك‌ لحظه‌ات‌ را برای‌ آن‌ فدا كنی‌ این‌ها همه‌، برای‌ تو و به‌خاطر تو بوده‌اند وسزاوار نیست‌ كه‌ تو عمر خودت‌ و وجود خودت‌ را برای‌ آن‌ها بگذاری‌; كه‌ امام‌ اولیاء، (علی‌) می‌فرمود ـ وبا تعبیرهای‌ گوناگون‌ می‌فرمود ـ : (به‌ خدا، دنیای‌ شما در نظر من‌، از آب‌ بینی‌ بز، از استخوان‌ لیسیده‌ دردست‌ جذامی‌، از یك‌ لنگه‌ كفش‌ پاره‌، بی‌ارزش‌تر است‌; (الا ان‌ اقیم‌ حق( او أدفع‌ باطلا)،(14) مگر این‌كه‌ حقی‌ رابه‌ پا و یا باطلی‌ را سرنگون‌ سازم‌.)
تمامی‌ هستی‌ به‌ تو منتهی‌ می‌شود و تو باید به‌ خدای‌ هستی‌ منتهی‌ شوی‌:(ان‌ الی‌ ربك‌ المنتهی‌);(15) كه‌ این‌آیه‌ درخور تأمل‌ بسیار است‌.
بابا در این‌ نكته‌ تأمل‌ كن‌، ببین‌ در برابر آن‌چه‌ به‌دست‌ می‌آوری‌، چه‌ از دست‌ می‌دهی‌. در این‌ محاسبه‌،خودت‌ را در نظر بگیر. تمام‌ باخت‌ ما از این‌ جاست‌ كه‌ خودمان‌ را به‌ حساب‌ نمی‌آوریم‌ فقط حساب‌ می‌كنیم‌چه‌ به‌دست‌ آورده‌ایم‌ و نمی‌بینیم‌ چه‌ از دست‌ داده‌ایم‌. آن‌چه‌ افتخار پیرزن‌های‌ مهربان‌ و ساده‌ و بی‌توجه‌است‌، همان‌ رنج‌ و غصه‌ی‌ تاجری‌ است‌ كه‌ می‌داند چه‌ از دست‌ رفته‌ و از جلوه‌های‌ بدست‌ آمده‌ مغرورنمی‌شود.(16)
كسی‌ كه‌ این‌ تأمل‌ را كامل‌ كند، از دنیا خارج‌ می‌شود، پیش‌ از آن‌كه‌ از آن‌ خارج‌ شده‌ باشد كه‌: (موتوا قبل‌ان‌ تموتوا)، سفارش‌ رسول‌ است‌. و این‌ چنین‌ وجودی‌، اگر در دنیا داخل‌ شود، اسیر نمی‌شود كه‌ امیر است‌ وحاكم‌ است‌.
(زهد) در دنیا و (آزادی‌) از جلوه‌ها و كشش‌ها، برای‌ كسانی‌ میسر است‌ كه‌ (قدر) خود و ارزش‌ خود را درنظر گرفته‌اند. این‌ها با تمامی‌ شهود عالم‌ و حضور دارایی‌ها و امكان‌ها و لذت‌ها و قدرت‌ها، قانع‌ نمی‌شوند وبه‌ (غیب‌) ایمان‌ می‌آورند: (یؤمنون‌ بالغیب‌);(17) چون‌ این‌ قطره‌ها، عطش‌ بزرگ‌ آن‌ها را سیراب‌ نمی‌كند.
از خودمان‌ بگذر، كه‌ (غیب‌) ما یك‌ توپ‌، یك‌ دوچرخه‌، یك‌ ماشین‌، یك‌ خانه‌ و یك‌ زن‌ است‌، كه‌ دنبال‌ آن‌هاهستیم‌. ولی‌ غیب‌ (علی‌) و رسول‌، چیز دیگری‌ است‌. حتی‌ بهشت‌ و جهنم‌ برای‌ آن‌ها (غیب‌) نیست‌، كه‌مشهود است‌. این‌ همه‌، در چشم‌ آن‌ها و در حضور آن‌هاست‌. (غیب‌) آن‌ها، غیب‌ ذات‌ است‌; دیگر دنیا، برای‌آن‌ها محجوب‌ و پنهان‌ نیست‌. كه‌ علی‌ (ع‌) می‌فرمود: (لو كشف‌ الغطاء ماازددت‌ یقین();(18) اگر پرده‌ها كناربرود، من‌ یقینی‌ تازه‌ به‌دست‌ نمی‌آورم‌.
در معنای‌ غیب‌ در سوره‌ی‌ بقره‌، در (یؤمنون‌ بالغیب‌) تأمل‌ كن‌. گرچه‌ (غیب‌) را به‌ امام‌ زمان‌ و جهنم‌تفسیر كرده‌اند، ولی‌ این‌ها مصادیق‌ غیب‌ هستند. چون‌ (غیب‌) امام‌ زمان‌ و (علی‌) چیز دیگری‌ است‌ و شهودو غیب‌ نسبت‌ به‌ افراد تفاوت‌ دارد. و در سوره‌ی‌ بقره‌، ادامه‌ی‌ آیه‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ غیب‌ چیست‌; چون‌ادامه‌ی‌ ایمان‌ به‌ غیب‌، اقامه‌ی‌ نماز آمده‌، كه‌ نماز پیوند این‌ وجود مؤمن‌ و معتقد به‌ غیب‌، با این‌ حقیقت‌پنهان‌ است‌.
ایمان‌ به‌ (قدر) انسان‌ و ارزش‌ او، او را به‌ سوی‌ خدا می‌كشاند و ضرورت‌ خدا از ضرورت‌ آب‌ و هوا برای‌ تومحسوس‌تر می‌شود. و ایمان‌ به‌ غیب‌، برای‌ تو كه‌ شهود عالم‌، دلت‌ را پر نكرده‌ و ایمان‌ به‌ روز دیگر، كه‌ به‌امروز قانع‌ نیستی‌ و ایمان‌ به‌ وحی‌، به‌ دنبال‌ می‌آیند. انسان‌ با شناخت‌ (قدر) و استعدادهای‌ خود، به‌ مقدار(استمرار) و ادامه‌ی‌ خود و به‌ جهان‌ دیگر روی‌ می‌آورد. همان‌طور كه‌ از استعدادهای‌ اضافی‌ بچه‌ در رحم‌مادر، می‌توان‌ به‌ استمرار او و جهان‌ دیگر راه‌ یافت‌. و در این‌ مجموعه‌ی‌ عظیم‌ هستی‌ است‌، كه‌ انسان‌ باهدف‌ بالاتر از وجود خویش‌ و جهت‌ عالی‌تر، به‌ رسول‌ و (ولی‌) روی‌ می‌آورد. این‌ دو نكته‌، (جایگاه‌)انسانی‌ كه‌ در تمامی‌ هستی‌ مطرح‌ است‌، نه‌ در یك‌ كشور; و با (هدف‌) بالاتر از خود همراه‌ است‌،نه‌ لذت‌ وقدرت‌ و رفاه‌. آن‌ جایگاه‌ و این هدف‌، نیاز به‌ حكومت‌ و رهبری‌ رسول‌ وامام‌ معصوم‌ را نشان‌ می‌دهد.كسانی‌ كه‌ خود را از دست‌ می‌دهند، هیچ‌ ایمانی‌ نخواهند داشت‌: (الذین‌ خسروا انفسهم‌ فهم‌ لا یؤمنون‌);(19)هیچ‌گونه‌ ایمانی‌ نه‌ به‌ الله‌، نه‌ به‌ غیب‌، نه‌ به‌ یوم‌ الاخر ونه‌ به‌ وحی‌. كه‌ تمامی‌ این‌ ایمان‌ها در گرو ایمان‌ به‌(قدر) انسان‌ و در گرو شناخت‌ انسان‌ از خویش‌ است‌. كسی‌ كه‌ خودش‌ را باور نكرده‌، مثل‌ انسانی‌ می‌ماند كه‌به‌ روزی‌ پنج‌ ریال‌ قانع‌ است‌ و خیال‌ می‌كند كه‌ شق‌القمر كرده‌ همین‌كه‌ ارزش‌ خودش‌ را فهمید، می‌بینی‌كه‌ آرام‌ نمی‌گیرد، حتی‌ هجرت‌ می‌كند و به‌ آن‌جایی‌ روی‌ می‌آورد كه‌ حقوقش‌ را بگیرد.
مهدی از خرم آباد
دوشنبه 26/9/1386 - 21:24
پسندیدم 0
UserName