مناجاتی با پروردگارم
توسط : parandeh2

خدایا دربرابر حضورتو که در همه ی موجودات محسوس است و فقیر و غنی را یکسان متبرک می گرداند و رودهای حیات از آن جاریست سجده میکنم وبدین سان آسایش خاطرمی یابم.خدا یعنی نور. نورانی باشیم و روحانی.خدا بخشاینده ی مهربان. خدا بنده نواز است.دوستدار همه ی شما خدا دوستان زهرهparandeh2

دوشنبه 26/9/1386 - 21:21
پسندیدم 0
UserName