حقیقت
توسط : گردباد

جنگ هفتادودو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

دوشنبه 26/9/1386 - 20:59
پسندیدم 0
UserName