بی وفایی كن ...
توسط : گردباد

بی وفایی کن وفایت می کنند  

با وفا باشی جفایت می کنند

مهربانی گرچه آیینی خوش است 

مهربان باشی رهایت می کنند

دوشنبه 26/9/1386 - 20:46
پسندیدم 0
UserName