((بگویید بر گورم بنویسند))
توسط : مری عشقی
 

 ((بگویید بر گورم بنویسند

زندگی را دوست داشت

ولی آن را نشناخت

مهربان بود

ولی مهر نورزید

طبیعت را دوست داشت

ولی از آن لذت نبرد

در آبگیر قلبش جنب و جوش بود

ولی کس بدان راه نیافت

در زندگی احساس تنهایی می نمود

ولی هرگز دل به کسی نداد

و خلاصه بنویسید

زنده بودن را برای زندگی کردن دوست داشت

نه زندگی را برای زنده بودن!!!

عاشقان نقطه پرگار وجودند ولی       عشق داند كه در این دایره سرگردانند

دوشنبه 26/9/1386 - 20:6
پسندیدم 0
UserName