قیمه یا غیمه
توسط : ehsanalipour

قیمه یا غیمه

شبی دختری گفت با مادرش                                             زمانی که می خفت در بسترش

که ای مادرمهربان ادیب                                               نویسنده ی نکته دان نجیب

به وقت نوشتن بدون خلاف                                              بگو قیمه با غین بود یا که قاف

بخندید مادر ز گفتار او                                                خوشش آمد از حرف و اطوار او

پس از خنده فرمود ای نور عین                                     بدان قیمه نه قاف باشد نه غین

ز قاف و ز غین قیمه ناخورده کس                               فقط روغن و گوشت بایست وبس

همان غین وقاف از خیالات توست                               ننه قیمه از گوشت گردد درست 

دوشنبه 26/9/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName