حجاب
توسط : hadi_1339

 

استحکام پیوند خانوادگی

تحکیم خانواده که براساس محبت ـ صمیمت ـ انس ـ وحدت ـ همدلی ودلسوزی همسران استوار است از مهمترین مسائل خانوادگی بشمار می رودوآنچه بنیان خانواده رامتزلزل کند از بدترین آفت های آن بحساب می آید.

شک نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوندخانوادگی وسبب صمیمت رابطه زوجین گرددو برای کانون خانواده مفید است در ایجادآن باید حداکثر کوشش مبذول شودوبالعکس هر چیزی که باعث سستی روابط زوجین ودلسردی آنان گرددوبه حال زندگی خانوادگی زیانمند است و بایدباآن مبارزه کرد.

رعایت حجاب درسلامت وپاکی اجتماع مؤثر است ،به علت تاثیر زیاد آن در استحکام خانواده به عنوان پایه واساس اجتماع ونیز تاثیر آن در ساخته شدن فرزندان با تربیت صحیح وپاک نگه داشتن محیط اجتماع از عوامل تحریک آمیز حیوانی می باشد.

معلوم است وقتی کانون خانواده گرم وپر جاذبه باشد،این گرمی واستحکام دربالا بردن روحیه عمومی مردم وجامعه تاثیر بسزایی خواهد داشت ،وقتی کودکان چنین خانواده ای با تربیت صحیح وتعادل روحیه وافکار پرورش یافتند،درجامعه منشأ سازندگی ، ترقی وتعالی می شوند.

اکثر دختران وپسرانی که درسنین پایین به دام مفاسدمختلف می افتند،کسانی هستند که از تربیت حقیقی وصحیح محروم بوده اند این ظلم را هیچ کس جز والدین به آنها نکرده اند.

از طرفی با رعایت حجاب ،ریشه بسیاری از تفاخرها،تکاثرها ،اسرافها ،تحریک های بی موقع در اجتماع کنده خواهد شد وبذر فساد خشکیده خواهد شد.

چرا که دیگر زنان عمر خودرا به جای مصرف دراینگونه ضد ارزشها درجهت هدف نهایی زندگی انسانی وسعادت راستین صرف می کنند ولذا دیگر ،گناه به فساد کشاندن سایر افراد جامعه واتلاف عمر آنان وایجاد زمینه برای انواع فساد در اجتماع صورت نمی گیرد.

گسترش بوتیک های کذایی ،تهیه وتوزیع لباسهای مبتذل غربی با تصویرها، تکثیر وتوزیع نوارهای مبتذل ونوارهای موسیقی و...ازمواردی هستند که جوانان بی گناه وکم تجربه را به سوی منجلاب فساد وتباهی سوق می دهند. ادامه دارد

دوشنبه 26/9/1386 - 19:4
پسندیدم 0
UserName