تأثیر شگفت قرآن
توسط : mohsenpour

تأثیر شگفت قرآن

لـو انـزلـنـا هـذا الـقـران على جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیة اللّه و تلك الا مثال نضربها للناس لعلهم یتفكرون

اگر این قرآن را بر كوه نازل مى كردیم , آن را مى دیدى كه از ترس خدا خاشع و متلاشى شده است و این مثالها را براى مردم مى زنیم , شاید فكر كنند. خـداونـد در ایـن آیـه بـطـور ضمنى از محتواى شگرف و پربار قرآن خبر مى دهد كه داراى چنان تـاءثـیـرشـگـفتى است كه ـ براى مثال ـ اگر بر كوه نازل مى شد, با آن همه صلابت و استوارى و عظمت ومقاومت , به یقین تاب قاومت نمى آورد و خاشع و متلاشى مى شد. ایـن مـثـال بـه انـسـانـهـا پیام مى دهد كه وقتى كوه با آن ویژگیها در برابر عظمت قرآن تسلیم مـى شـود,آنـهـا بـا آن جـثـه كـوچـك و ضـعـیف و ناتوان , سزاوارترند كه تسلیم و خاشع شوند و معارف شگفت انگیز قرآن را دریابند. 

علت تأثیر

قـرآن كـریـم , تـوانـسته در طول تاریخ انسانهایى را دگرگون كند و مس وجودشان را به طلاى نـاب مـبـدل سـازد, چـه بـسـیار انسانهایى كه با شنیدن آیات قرآن منقلب شده و یكباره متحول شـده انـد.ایـن تاءثیر, ریشه در الهى بودن سخن دارد. به گفته سید هبة الدین شهرستانى : (سخن مـرتبه نازلى از روحیه متكلم است و اگر جاذبه سخن قوى باشد و گوش دهنده توجه كامل كند, مجذوبیت به حدى مى رسد كه شنونده در روح گوینده فانى مى شود.)  قرآن سخن خدا, حـق و صـدق است ودر دل مى نشیند و از تلاوت آن تن و پوست كسانى كه از وردگارشان پروا دارنـد, مى لرزد. یعنى جسم و روح و ظاهر و باطن انسان از قرآن تاءثیر مى پذیرد. گفتنى اسـت كـه ایـن تـاءثـیـر به مقدارزیادى به شنونده بستگى دارد و افراد در مقابل آن داراى مراتب مختلفى هستند  كه بالاترین آن ,مرتبه اصحاب ولایت و ائمه اطهار(ع ) و در نهایت , شخص رسول اكرم (ص ) است .

شرایط تأثیر

الـف ـ پاكى دل : یكى از متعالى ترین غرایز و احساسات هر انسانى , حس مذهبى وفطرت خداجویى اوسـت و سـر و كـار قـرآن بـا این حس شریف و برتر است  و به عبارتى قرآن با دل ,سخن مى گوید. بر این اساس , باید فطرت و روان را براى فهم و درك معانى بلند قرآن پاك نگه داشت .

ب ـ تـوجـه و دقـت در پـیـام قـرآن : كـسـى كـه هنگام قرائت و تلاوت , توجه داشته باشد كه این كـلام مـحـبـوب و سـخـن طـبـیـب حـقیقى است و در آیات قرآن تفكر و تعقل كند, به انذارها و

بـشارتهاى قرآن فكر كند, داستانهاى قرآن را با دیده عبرت بنگرد, بطور طبیعى قلبش در حضور قرآن خاشع مى شود و معارف روحبخش آن را به جان مى پذیرد و از زلال آن سیراب مى شود.

ج ـ رعـایـت آداب تـلاوت و اسـتماع : سكوت و دقت هنگام شنیدن آیات و تلاوت با صوت نیكوو با ترتیل , خود تاءثیرگذارى آیات را بیشتر مى كند.

د ـ تلاوت در خلوت و بخصوص نیمه هاى شب با قلبى فارغ از اشتغالات دنیوى .

دوشنبه 26/9/1386 - 17:36
پسندیدم 0
UserName