باد و هواپیما

باد

باد چیزی نیست جز جابجایی توده های هوا و عوامل متهددی باعث این جابجایی می شوند. وقتی تابش خورشید باعث گرم شدن سطح زمین می شود توده هوایی که در مجاورت زمین قرار دارد گرم می شود و در اثر سبک شدن به طرف بالا حرکت می کند. حرکت توده هوای گرم به طرف بالا باعث بوجود آمدن یک مرکز کم فشار در سطح زمین و درنتیجه بروز اختلاف فشاری با توده های هوای اطراف می شود . توده هوای موجود در محلی که فشار بیشتری دارد به سمت مرکز کم فشار حرکت می کند تا در سیستم هوا تعادل ایجاد گردد و حرکت این توده هوا باعث بوجود آمدن باد می شود.

ناهمواری های مناطق کوهستانی نیز به نوبه خود تولید بادهای شدیدی می کند که مختص این مناطق است. با فرا رسیدن فصل پائیز و تغییر دمای هوا بادهای فصلی و موسمی نیز شدیدتر می شود.

باد و هواپیما

وقتی که هواپیما در حال پرواز است با حرکت خود از میان توده های هوا تولید باد می کند. همانطور که اتومبیل هنگام حرکت در جاده  تولید باد می کند. باید توجه داشت که هوا همیشه سامن نیست و در این صورت هواپیمایی که پرواز می کند نه تنها با حرکت خود باد تولید می کند بلکه با بادهایی که در حال وزش هستند روبرو می شود.

بادی که به طور مستقیم و در خلاف جهت برخاستن هواپیما از باند بوزد از نظر آیرودینامیکی بسیار مطلوب است. چنین بادی باعث می شود تا هواپیما مسافت زیادی جهت بلند شدن از باند طی نکند و پس از نشستن نیز خیلی سریع تر متوقف شود. اما باد همیشه در جهت مناسب (مخالف) نمی وزد.

در بسیاری موارد جهت وزش باد از سمت چپ و راست باند است. حال اگر هواپیما به هنگام نشستن و برخاستن با باد پهلو روبه رو گردد ٬ به سمت باد خواهد چرخید. خلبان باید در چنین شرایطی با اجرای روش مناسب در استفاده از فرامین پروازی از انحراف مسیر پرواز جلوگیری کند و هواپیما را به سلامت روی باند فرود آورد.

باد پهلو و اثرات آن

- وزیدن باد از پهلو باعث می شود تا بال هواپیما که در سمت وزش باد قرار دارد بیشتر نیروی برا تولید کند.

- بالی که بیشتر (برا) تولید می کند ٬ زود تر به سمت بالا رفته و به علت تولید نیروی برا ٬ دارای نیروی (پسا) بیشتر نیز خواهد بود. در نتیجه وجود این نیرو هواپیما به سمت باد بر می گردد.

- هواپیما پس از بلند شدن به سمت باد برگشته و بالی که در سمت وزش باد قرار دارد رو به بالا رفته و هواپیما را به سمت دیگر کج می کند.

- برخورد باد با دم هواپیما باعث می شود تا سکان عمودی هواپیما به سمت باد برگردد.

- قبل از رسیدن هواپیما به ارتفاع مورد نظر از مسیر پروازی منحرف می شود

دوشنبه 26/9/1386 - 16:10
پسندیدم 0
UserName