اهداف ایکائو برای سال های 2005 تا 2010
  • سلامت و ایمنی پرواز
  • امنیت پرواز
  • حفاظت محیط زیست
  • ارتقاء کارایی عملیات هواپیمایی کشوری
  • استمرار عملیات هواپیمایی کشوری
  • قانون و مقررات و تحکیم حاکمیت قانون بر هواپیمایی کشوری
دوشنبه 26/9/1386 - 15:59
پسندیدم 0
UserName