منشور ایكائو
  • اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمائی كشوری بین المللی در سراسر جهان
  • تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح جویانه
  • ترغیب توسعه خطوط هوائی،فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمائی كشوری بین المللی
  • پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ایمن ،منظم،كارا و با صرفه
  • جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره
  • حفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس هوائی بین المللی
  • از بین بردن تبعیض میان كشورهای عضو
  • افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین المللی
  • ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی
  • و به طور كلی تعمیم و توسعه كلیه امور پشتیبانی هواپیمائی كشوری بین المللی
دوشنبه 26/9/1386 - 15:51
پسندیدم 0
UserName